Play Video

Safe cloud storage

Lagerhantering har aldrig varit lättare.

Effective management
of your storage

Du får information om ordervärden, artikelnivåer, in- och utflöden och annan information – allt presenterat i snygga grafer. Lagerkoll är dessutom enkelt att använda.

What is the best solution for you?

Välj det paket som bäst passar din verksamhet. Du kan uppgradera när du vill.

A complete storage management system

Lagerkoll är ett digitalt lager- och orderhanterings system. Det är lätt att komma igång med Lagerkoll ingen installation krävs. Systemet kan enkelt kopplas till affärssystem och alltid tillgängligt via webben och mobilen.

Enkel hantering av kundordrar (inklusive reservation av saldo). I det fall du inte lagerför vissa artiklar kan du direktleverera från din leverantör direkt till din kund. Lagerkoll har fullt stöd för plock och pack och genererar snabbarbetade plocklistor (printade eller via mobilapp). 

Bjud in din 3PL-leverantör att arbeta i Lagerkoll, eller kanske din kund för dig med konsignationslager. Det är möjligt att skapa inköpsorder
baserat på kundorder. Prognosbaserad lagerstatus för order för dig som arbetar med Just In Time och stöd för rabatter och mer.

Lagerkoll erbjuder en mängd funktioner för artiklar såsom enkla prisuppdateringar,
massredigering, egna fält, artikelbild, avgiftsfält för frakt och övrigt och mer därtill!
Bygga artiklar baserade på andra artiklar.  Lagerkoll räknar automatisk ut inpris och har en automatisk såväl som manuell ihop- och isär-plockningsfunktion för enkel saldohantering. 

Få varningar vid t.ex. lågt saldo eller integrationsfel, även via mail. Stöd finns för beställningspunkter och automatiskt skapade inköpsordrar och du kan även få en lista på alla aktiva saldovarningar.
 Filtrera på leverantör, varningar och utifrån dessa skapa inköp – känn till problemen innan eller när de inträffar.

I Lagerkoll finns det möjlighet att skapa etiketter i EAN-, UPC- och
QR-format. Det går även att konfigurera etiketter, avseende storlek, marginal och innehåll. Det går även att generera etiketter baserat på en inleverans. Våra mobila appar tillåter dig dessutom att scanna streckoder enkelt via många olika funktioner!  

Skicka inköpsordrar till dina leverantörer (via mail eller pdf). Du kan ta emot inleveranser via mobilen eller på webben. Det är möjligt för dina
leverantörer att bekräfta inköpsorder. Skapa inköpsordrar direkt baserat på en kundorder. Välja språk per leverantör.
You can control if your purchasing price is shown or not and ofcourse there is a vast currency support for purchasing.

Lgerkoll gives you well developed support for stock take of your entire storage.
You can even take stock on part of your storage (for example based on storage place). Stock take can be done easily on your phone where multiple people can work simultaneously and no final manual input is needed.

You can, if you want to register a stock take via you browser.
Kvitto/Intyg inklusive resultat för samtliga genomförda inventeringar skapas automatiskt efter genomförd inventering. Stöd finns även för att räkna
samma artikel flera gånger.  

Lagerkoll gör automatiskt exporter av din lagerlista den 1:e varje
månad, tillgänglig för exempelvis bokslut. Det finns även alltid en
export per vecka, och 1 per dag senaste 10 dagarna. Prisuppdatera
enkelt stora artikellistor från Excel med importmallar.
You have support for delivery stock when purchasing via imports.

Quick and easy with bulk editing(make the same change on more than 1 articles) and mass editing (tab between diffrent fields and instantly save changes). Salesmen can easily create customer orders and see whats in stock no matter where they are. Give your purchasers a common platform for pricing and purchasing orders, get history and traceability on article events. 

Integrated with your systems

Allt är redan förberett – använd Lagerkoll tillsammans med de system du redan använder! Klicka på det eller de system du använder idag för att läsa mer.

Develope your buisness as a Lagerkoll Business Partner

PARTNERS Att vara partner med Lagerkoll betyder att vi har en etablerad kontakt och att vi har någon form av samarbeter, allt från etablerade kontaktvägar till integrationer till återförsäljare eller som partner och kontakt för tjänser i en aktuell region där vi själva inte kan finnas tillgängliga. Vi på Lagerkoll tror på samarbete och enkelhet, och att vi aldrig ensamma kan lösa alla dina problem, utan att vi är en del av ett sammanhang som ska verka för kundens bästa.

Develope your buisness as a Lagerkoll Business Partner

DEVELOPER Vi på Lagerkoll tycker det är kul med tekniska sammarbeten och när kunder och partners bygger lösningar på vår plattform. Vår ambition är att till så stor del som möjligt själva konsumera samma API som du som extern utvecklare gör. Vi tror detta gör API:et bättre, och det gör att de som vill kan bygga egna flöden och lösningar efter eget tycke och smak. Om du har ett konto hos oss kan du testa anrop direkt via vår dokumentation

CONTACT US

SALES

SUPPORT

PHONE

Kontakta oss på mail, ange ditt telefonnummer och när du vill bli uppringd, så ringer vi upp dig.

ABOUT

ATD Applications AB utvecklar och tillhandahåller
tjänsten Lagerkoll sedan 2011.
Enkel logistikhantering i molnet för små och
medelstora företag.

© 2021 ATD Applications AB All rights reserved

Webb based management warehouse system

No installation
Easy to use
Click and go integration

COMPLETE STORAGE & PURCHASE CONTROL

Helps you make informed decisions.

PICK & PACK WITH BAR CODE

Order management with EAN-codes.

TRACEABILITY & PULL DATE

Track on batch/lot/series number.

SET UP AND PRODUCTION SUPPORT

Balance correction and traceability.

ADAPTABLE

Possibilities for unique functions adapted for your wants and needs.

Safe cloud storage

Storage management has never been easier

Play Video

Effective management
of your storage

You get information about order values, article levels, in-and out flows and other information presented in nice looking graphs.
Lagerkoll is really easy to use aswell.

IN YOUR BROWSER

At lagerkoll.com you have access to all functions and can easily manage storage and access rights.

IN YOUR PHONE

Lagerkoll works with both Android and iOS. In the app you can take stock, adjust articles, manage orders and pick lists aswell as take shipments.

What is the best solution for you?

Choose which price plan is the best for your company.
You can upgrade whenever you want.

Storage
Users
Articles
More users./articles
Maximum amount of customers
Integration
Visma eEkonomi
Fortnox
PE Accounting
Rapports
Traceability

monthly cost

price ex taxes

Try out

1
1
10
10
1
1
No

Free

(0 SEK /year)

BAS

1
1
1 000
100
1
No

249 SEK

(2 2995 sek /year)

UTÖKAD

5
5
10 000
1 000
1

666 SEK

(7 995 SEK /year)

PREMIUM

10
20
50 000
3 000
1

1083 SEK

(12 995 SEK/year)

A complete storage management system

Lagerkoll is a digital warehouse- and order management system.
It is easy to get started with lagerkoll- no installation needed.
The system can easily be synced with diffrent business system and is always available on the web or mobile.

CUSTOMER ORDERS

Easy management of your customer orders (including account balance reservation). Incase you have some articles not in your storage you can deliver them directly from distributor to customer. Lagerkoll have full support for pick and pack and generates quick picklists (either printed or in your phone). 

COOPERATION

Invite your 3PL-distributor to work with Lagerkoll, or maybe your customer if you have a general warehouse. It is possible to create purchasing orders based on customer orders. Prognosis based storage status to order if you do "Just In Time" work, support for discounts and more.

ARTICLES

Lagerkoll offers a variety of functions for articles such as easy pricing updates, mass editing, their own fields, article images, fees  for freight, others and more! Build articles based on other articles. Lager will automatically calculate a purchasing price and have an automatic aswell as manual assemble and disassemble function for easy account balance management.  

WARNINGS

Get warnings at for example low balance or integration errors, on your e-mail. Support for order points and automatically created purchasing orders and you can even get a list of all the active balance warnings.
 Filter on provider, warnings and outside of these created purchases. Identify the problems before or when they happen.

LABELS AND BAR CODES

With Lagerkoll you can create labels with EAN-,UPC or QR -codes. You can even configure the labels look, size, margin and contents. You can also generate labels based on a certain delivery. Our mobile apps makes it possible to scan bar codes with ease with a variety of functions!  

PURCHASING

Send purchasing order directly to your distributors (either mail or pdf). You can recieve your delivery stock in your browser or phone. It is possible for your supplier to confirm purchasing orders. Create purchasing orders based on your customer order. Freely choose language on your suppliers.
You can control if your purchasing price is shown or not and ofcourse there is a vast currency support for purchasing.

STOCK TAKE

Lgerkoll gives you well developed support for stock take of your entire storage.
You can even take stock on part of your storage (for example based on storage place). Stock take can be done easily on your phone where multiple people can work simultaneously and no final manual input is needed.

STOCK TAKE IN YOUR BROWSER

You can, if you want to register a stock take via you browser.
Receipt/certificate and results included for all previously conducted stock takes automatically created after completed stock take. You can check the same article multiple times.  

EXPORT & IMPORT

Lagerkoll automatically makes exports of your stock list the 1:e of every month, available for for example final accounts. Also there is always one export per week , and one per day for the last ten days. Update pricing on big article lists from Excel with import template.
You have support for delivery stock when purchasing via imports.

WAREHOUSE MANAGEMENT MADE SIMPLE

Quick and easy with bulk editing(make the same change on more than 1 articles) and mass editing (tab between diffrent fields and instantly save changes). Salesmen can easily create customer orders and see whats in stock no matter where they are.
 Give your purchasers a common platform for pricing and purchasing orders,
 get history and traceability on article events. 

ALSO

Lagerkoll supports having multiple warehouses. You can both search for and move articles between warehouses.
Do you have multiple price lists or maybe diffrent currencies? Lagerkoll supports this aswell!

Integrated with your systems

Lagerkoll is fully compatible with all the systems you are already using - fully prepared!
Click on one of the systems or the one you are using today to find out more.

Develope your buisness as a Lagerkoll Business Partner

PARTNERS To partner up with Lagerkoll means we have some established contact and we have some form of cooperation, all from established connections, integrations, distributor or as partner and contact for service in a current region where we can't be available ourselves. At lagerkoll we belive in cooperation and simplicity, and that we cannot solve all your problems on our own, we instead belive that we are part of a community that work together to provide the best for our customers.

Build your own solutions
with Lagerkolls API

DEVELOPER At Lagerkoll we think it's great with technical cooperation and when customers and partners build their own solutions at our platform. Our ambition is to use the same API as an external developer would do. We belive this would improve the API, and this makes it possible for those who want to build their own solutions and work flows to suit their own taste. If you have an account you can make an API call directly from our documentation.

CONTACT US

SALES
SUPPORT
PHONE

Kontakta oss på mail, ange ditt telefonnummer och när du vill bli uppringd, så ringer vi upp dig.

ABOUT

ATD Applications AB utvecklar och tillhandahåller tjänsten Lagerkoll sedan 2011. Enkel logistikhantering i molnet för små och medelstora företag.

© 2021 ATD Applications AB All rights reserved